Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego. W protokole, komornik dokonuje opisu stanu faktycznego lub przebiegu wydarzeń, które następują w trakcie jego sporządzania.