Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucję świadczeń alimentacyjnych regulują przepisy art. 1081-1087 k. p. c., ponadto do egzekucji świadczeń alimentacyjnych mogą mieć zastosowanie wszystkie sposoby egzekucji, zatem z: wierzytelności, rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, ruchomości a także nieruchomości.

Egzekucją świadczeń alimentacyjnych objęte są alimenty a także renty mające charakter alimentów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do obowiązku alimentacyjnego zalicza zobowiązania, które wynikają z powiązań podobnych do rodzinnych, obowiązek dostarczenia środków utrzymania  i wychowania w stosunkach  pomiędzy pasierbem a macochą lub ojczymem art. 144 k. r. o, a także obowiązek ojca pozamałżeńskiego dziecka do zapewnienia matce tego dziecka środków utrzymania art. 141 i 142 k . r. o. Obowiązkiem alimentacyjnym objęte są ponadto osoby, pomiędzy   którymi więzy rodzinne ustały np. pomiędzy byłymi małżonkami art. 60 k. r .o.