Wzór wniosku  – egzekucja z nieruchomości
Wniosek egzekucyjny – egzekucja z nieruchomości
pdf

Jak wypełnić wniosek o egzekucję z nieruchomości
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wierzyciel wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • W miejscu dłużnik wpisujemy dane osoby (fizycznej/prawnej), od której będziemy egzekwować należności. Ważne: wskazujemy numery identyfikacyjne dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, nadto imiona rodziców oraz adres. W/w dane są niezbędne do wszczęcia postępowania i prowadzenia egzekucji.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
  • W kolejnym pkt. określamy charakter naszego roszczenia np. należność pieniężna, wskazujemy kwotę należności głównej (pretensji głównej), rodzaj odsetek (np. ustawowe) oraz datę od której należy liczyć odsetki. Ważne: Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne jedynie co do kwot objętych klauzulą wykonalności.  Należy również wskazać, iż wierzyciel może wnosić także o zwrot kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego (przez pełnomocnika), kosztów klauzuli, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (gdy również w postępowaniu egzekucyjnym będzie nas reprezentował profesjonalny pełnomocnik).
  • W tym miejscu wierzyciel wskazuje nieruchomości do której należy skierować egzekucję, z podaniem dokładnego adresu, numeru ewidencyjnego gruntu /numeru lokalu, numeru Księgi Wieczystej/zbioru dokumentów, Spółdzielni do której zasobów należy dany lokal. W przypadku braku wiedzy odnośnie majątku dłużnika, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za opłatą. 
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik –opłacone pełnomocnictwo.