Wzory wniosków – egzekucja świadczeń alimentacyjnych
Wniosek egzekucyjny o egzekucję świadczeń alimentacyjnych
pdf
Wniosek egzekucyjny o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych
pdf

Jak wypełnić wniosek o egzekucję świadczenia alimentacyjnego
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wierzyciel wpisujemy dane osoby składającej wniosek (alimentowany). Jeżeli wierzyciel (uprawniony do otrzymywania alimentów) nie jest osobą pełnoletnią, w jego imieniu wniosek wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzic, prawny opiekun).
  • W miejscu dłużnik wpisujemy dane osoby od której będziemy egzekwować spełnienie obowiązku alimentacyjnego. Ważne: wskazujemy numery identyfikacyjne dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, nadto imiona rodziców oraz adres. W/w dane są niezbędne do wszczęcia postępowania i prowadzenia egzekucji.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
  • W kolejnym pkt. wskazujemy wysokość zaległych alimentów na dzień wypełnienia wniosku. Wierzyciel powinien również określić czy ma być egzekwowana bieżąca kwota alimentów, ze wskazaniem, od którego miesiąca oraz w jakiej wysokości, a także czy egzekucji również podlegają odsetki. Ważne: Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne jedynie co do kwot objętych klauzulą wykonalności. Należy również wskazać, iż wierzyciel może wnosić także o zwrot kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego (przez pełnomocnika), kosztów klauzuli, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (gdy również w postępowaniu egzekucyjnym będzie nas reprezentował profesjonalny pełnomocnik).
  • W miejscu sposoby egzekucji wierzyciel wskazuje do jakich składników majątku dłużnika chce skierować postępowanie egzekucyjne tj. ruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe, nieruchomości, a także znane mu składniki majątku dłużnika z których należy prowadzić egzekucję.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik – należy złożyć opłacone pełnomocnictwo.