Wzór wniosku – zabezpieczenie roszczeń
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia
pdf

Jak wypełnić wniosek o zabezpieczenie roszczenia
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu uprawniony wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • W miejscu obowiązany wpisujemy dane osoby (fizycznej/prawnej), przeciwko której będziemy dokonywać zabezpieczenia. Ważne: wskazujemy numery identyfikacyjne dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, nadto imiona rodziców oraz adres. W/w dane są niezbędne do wszczęcia postępowania zabezpieczającego.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
  • W kolejnym pkt. określamy dokładnie roszczenie, którego zabezpieczenia domaga się uprawniony, wskazując kwotę należności  głównej oraz datę, od której należy liczyć odsetki, jeżeli takie zostały zasądzone przez sąd. Ważne: Komornik prowadzi postępowanie zabezpieczające jedynie co do kwot objętych tytułem egzekucyjnym.
  • W miejscu sposoby egzekucji wierzyciel wskazuje do jakich składników majątku dłużnika chce skierować postępowanie zabezpieczające tj. ruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe, wynagrodzenie – chyba, że tytuł egzekucyjny wyraźnie wskazuje jaki majątek ma zostać zabezpieczony.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik – opłacone pełnomocnictwo.