Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wierzyciel, we wniosku egzekucyjnym, ma obowiązek dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania się domaga i wskazać sposoby egzekucji. Jeżeli Wierzyciel nie posiada wiedzy na temat majątku dłużnika, na podstawie zapisów Kodeksu postępowania cywilnego, może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Przy egzekucji świadczeń pieniężnych wyróżnia się poniższe sposoby egzekucji:

 • z ruchomości,
 • z wynagrodzenia pochodzącego ze stosunku pracy,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,
 • z użytkowania wieczystego,
 • ze statków morskich,
 • ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym.

Komornik jest zobowiązany przeprowadzić egzekucję z majątku dłużnika wskazanego we wniosku i w kwocie, której żąda w nim wierzyciel.

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, we wniosku egzekucyjnym należy podać także poniższe dane – są one niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego:

– w przypadku egzekucji od osób fizycznych:

 • Imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numery identyfikacyjne (PESEL, NIP),
 • imiona rodziców dłużnika,
– w przypadku egzekucji od osób prawnych:
 • pełna nazwa firmy/podmiotu,
 • adres siedziby,
 • numery identyfikacyjne (NIP,REGON).