Wzór wniosku – egzekucja innych świadczeń niepieniężnych
Wniosek egzekucyjny o wydanie ruchomości
pdf

Jak wypełnić wniosek o egzekucję świadczeń niepieniężnych
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wierzyciel wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • W miejscu dłużnik wpisujemy dane osoby (fizycznej/prawnej), przeciwko której będziemy prowadzić egzekucję. Ważne: wskazujemy numery identyfikacyjne dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, nadto imiona rodziców oraz adres. W/w dane są niezbędne do wszczęcia postępowania i prowadzenia egzekucji.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
  • W kolejnym pkt. określamy ruchomości/nieruchomości, które należy odebrać/wydać oraz dokładne miejsce, adres, w którym się one znajdują (numer Księgi Wieczystej w przypadku nieruchomości, numer ewidencyjny działki). Wierzyciel również może wnosić o wyegzekwowanie roszczenia pieniężnego. Należy wówczas określić charakter naszego roszczenia np. należność pieniężna, wskazujemy kwotę należności głównej (pretensji głównej), rodzaj odsetek (np. ustawowe) oraz datę od której należy liczyć odsetki. Ważne: Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne jedynie co do kwot objętych klauzulą wykonalności. Należy również wskazać, iż wierzyciel może wnosić także o zwrot kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego (przez pełnomocnika), kosztów klauzuli, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (gdy również w postępowaniu egzekucyjnym będzie nas reprezentował profesjonalny pełnomocnik).
  • W miejscu sposoby egzekucji wierzyciel wskazuje do jakich składników majątku dłużnika chce skierować postępowanie egzekucyjne tj. ruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe, nieruchomości, a także znane mu składniki majątku dłużnika z których należy prowadzić egzekucję.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas pełnomocnik –opłacone pełnomocnictwo.