Wzór wniosku – egzekucja świadczeń pieniężnych
Wniosek egzekucyjny – egzekucja świadczeń pieniężnych – 1 dłużnik
pdf
Wniosek egzekucyjny – egzekucja świadczeń pieniężnych – 2 dłużników
pdf

Jak wypełnić wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych
  • Wniosek wypełniamy pismem czytelnym lub drukowanymi literami.
  • W miejscu wierzyciel wpisujemy dane osoby składającej wniosek (osoba fizyczna, prawna).
  • W miejscu dłużnik wpisujemy dane osoby (fizycznej/prawnej), od której będziemy egzekwować należności. Ważne: wskazujemy numery identyfikacyjne dłużnika tj. PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, nadto imiona rodziców oraz adres. W/w dane są niezbędne do wszczęcia postępowania i prowadzenia egzekucji.
  • W pkt. dotyczącym tytułu wykonawczego wpisujemy rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany, sygnaturę tytułu np. I Co…(lewy górny róg strony), datę wydania tytułu (prawy górny róg strony).
  • W kolejnym pkt. określamy charakter naszego roszczenia np. należność pieniężna, wskazujemy kwotę należności głównej (pretensji głównej), rodzaj odsetek (np. ustawowe) oraz datę od której należy liczyć odsetki. Ważne: Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne jedynie co do kwot objętych klauzulą wykonalności.Należy również wskazać, iż wierzyciel może wnosić także o zwrot kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego (przez pełnomocnika), kosztów klauzuli, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (gdy również w postępowaniu egzekucyjnym będzie nas reprezentował profesjonalny pełnomocnik).
  • W miejscu sposoby egzekucji wierzyciel wskazuje do jakich składników majątku dłużnika chce skierować postępowanie egzekucyjne tj. ruchomości, rachunki bankowe, wierzytelności, prawa majątkowe, nieruchomości, a także znane mu składniki majątku dłużnika z których należy prowadzić egzekucję.
  • W przypadku braku wiedzy odnośnie majątku dłużnika, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za opłatą.
  • Kończąc należy podpisać wniosek czytelnie imieniem i nazwiskiem, w przypadku dłużnika, który jest osobą prawną również należy złożyć odpis KRS, a gdy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik –opłacone pełnomocnictwo.